niedziela, 9 maja, 2021
Strona główna Wiadomości Polska Uzasadnienie sądu ws. wstrzymania decyzji przejęcia Polska Press

Uzasadnienie sądu ws. wstrzymania decyzji przejęcia Polska Press

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich opublikowało we wtorek postanowienie sądu wraz z uzasadnieniem w sprawie wstrzymania wykonania decyzji prezesa UOKiK wyrażającej zgodę na przejęcie Polska Press przez PKN Orlen. Przedsiębiorca powinien powstrzymać się od wykonywania jakichkolwiek praw udziałowych z nabytych udziałów – zaznaczyło Biuro Rzecznika.

Fot. PAP/Marcin Obara
Warszawa, 09.12.2020. Siedziba wydawnictwa Polska Press w Warszawie, 9. bm. Spółka PKN Orlen podpisała 7. bm. umowę przedwstępną na nabycie 100 proc. akcji wydawnictwa. Dzięki temu będzie miała dostęp do 17,4 mln użytkowników wydawanych przez PP portali, a także do czytelników „Dziennika Bałtyckiego”, „Polska The Times”, czy „Dziennika Polskiego”. (obm/dw) PAP/Marcin Obara

W poniedziałek po południu Biuro RPO informowało, że sąd uwzględnił wniosek RPO o wstrzymanie wykonania decyzji prezesa UOKiK w sprawie koncentracji – przejęcia przez PKN Orlen spółki Polska Press. We wtorek przed południem warszawski sąd okręgowy w krótkim komunikacie potwierdził tę informację.

„Informujemy, że Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział – Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (…) wstrzymał wykonanie decyzji Prezesa UOKiK z dnia 5 lutego 2021 r. wyrażającej zgodę na dokonanie koncentracji polegającej na przejęciu przez PKN Orlen S.A. w Płocku kontroli nad Polska Press Spółką z o.o. w Warszawie” – głosił ten komunikat. Dodano w nim, że „powyższe postanowienie jest niezaskarżalne”.

Rzecznik Praw Obywatelskich otrzymał natomiast we wtorek to postanowienie sądu na piśmie wraz z jego uzasadnieniem.

„Nieuwzględnienie więc wniosku RPO mogłoby doprowadzić do wykonania przez PKN Orlen decyzji nieostatecznej, bo zaskarżonej przez uprawniony do tego organ, co zasadniczo nie powinno mieć miejsca w demokratycznym państwie prawa (…), która w toku kontroli sądowej może zostać zakwestionowana, a która w razie jej wykonania potencjalne może wywrzeć niekorzystne skutki dla konkurencji” – napisała w uzasadnieniu postanowienia zamieszczonego na stronie RPO sędzia Małgorzata Perdion-Kalicka.

Jak dodała, przyjęcie stanowiska, zgodnie z którym „koncentracja, z chwilą wydania zgody przez organ, nie może zostać wstrzymana w żadnych okolicznościach, w szczególności także w sytuacji zaskarżenia decyzji wyrażającej zgodę na koncentrację, wyłączałoby w istocie kompetencję sądu do rozstrzygania sprawy wywołanej wniesieniem odwołania”.

„Oczywiste jest przy tym, że o ile czynność prawna, na podstawie której koncentracja miała nastąpić, zostałaby dokonana przed wydaniem orzeczenia wstrzymującego wykonanie decyzji, to przedsiębiorcy mający zamiar dokonać koncentracji winni powstrzymać się od jej wykonywania, a w konsekwencji w sytuacji przejęcia kontroli poprzez nabycie 100 proc. udziałów w kapitale zakładowym przejmowanego przedsiębiorcy, tak jak to ma miejsce w sprawie niniejszej, powinni powstrzymać się od wykonywania jakichkolwiek praw udziałowych z nabytych udziałów w kapitale zakładowym” – głosi uzasadnienie postanowienia sądu.

W uzasadnieniu tym dodano, że „podejmowanie wszelkich czynności w warunkach zawieszenia wykonania decyzji może nieść negatywne skutki wynikające z nieważności czynności prawnych”. „Tylko taka wykładnia przepisów i zastosowanie się do niej przez przedsiębiorcę dokonującego koncentracji pozwoli na rzeczywistą realizację prawa strony do sądu, w szczególności dokonania oceny prawidłowości zaskarżonej decyzji przez niezawisły sąd” – zaznaczył sąd.

Jednocześnie sędzia zastrzegła, że „na obecnym etapie postępowania nie można wykluczyć żadnego z przewidzianych (…) rozstrzygnięć sądu, łącznie także z oddaleniem odwołania” RPO.

5 marca br. informowano, że RPO odwołał się do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów od decyzji prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie zgody na koncentrację polegającą na przejęciu przez PKN Orlen kontroli nad Polska Press i wniósł, by sąd uchylił tę zgodę.

Prezes UOKiK zgodził się na przejęcie Polska Press przez PKN Orlen na początku lutego br. RPO w swym odwołaniu chce, by sąd uchylił zgodę prezesa UOKiK.

Wówczas informowano, że dodatkowo – w oddzielnym wniosku – RPO chciał też, by sąd wstrzymał wykonanie tej decyzji do czasu rozstrzygnięcia głównego odwołania. Zgodnie bowiem z obowiązującymi regulacjami odwołanie przekazuje się do sądu za pośrednictwem UOKiK, zaś prezes UOKiK ma trzy miesiące na przesłanie tego odwołania do sądu, jeśli wcześniej w trybie autokontroli nie zmieni swojej decyzji o zgodzie na koncentrację. Dlatego obecnie Rzecznik oczekuje na przekazanie przez prezesa Urzędu odwołania do sądu.

Natomiast związany z odwołaniem wniosek o wstrzymanie wykonania decyzji, w tym także zakaz wykonywania przez PKN Orlen praw udziałowych w Polska Press, wysyła się już bezpośrednio do sądu. W połowie marca informowano, że sąd zarejestrował ten wniosek RPO. Jak wynika z informacji rzecznika, został on rozpoznany 8 kwietnia br. (PAP)

Marcin Jabłoński
mja/ jann/

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -

Najpopularniejsze

Ostatnio dodane

- Advertisment -