wtorek, 4 października, 2022
Strona głównaWiadomościPolskaUzasadnienie sądu ws. wstrzymania decyzji przejęcia Polska Press

Uzasadnienie sądu ws. wstrzymania decyzji przejęcia Polska Press

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich opublikowało we wtorek postanowienie sądu wraz z uzasadnieniem w sprawie wstrzymania wykonania decyzji prezesa UOKiK wyrażającej zgodę na przejęcie Polska Press przez PKN Orlen. Przedsiębiorca powinien powstrzymać się od wykonywania jakichkolwiek praw udziałowych z nabytych udziałów – zaznaczyło Biuro Rzecznika.

Fot. PAP/Marcin Obara
Warszawa, 09.12.2020. Siedziba wydawnictwa Polska Press w Warszawie, 9. bm. Spółka PKN Orlen podpisała 7. bm. umowę przedwstępną na nabycie 100 proc. akcji wydawnictwa. Dzięki temu będzie miała dostęp do 17,4 mln użytkowników wydawanych przez PP portali, a także do czytelników „Dziennika Bałtyckiego”, „Polska The Times”, czy „Dziennika Polskiego”. (obm/dw) PAP/Marcin Obara

W poniedziałek po południu Biuro RPO informowało, że sąd uwzględnił wniosek RPO o wstrzymanie wykonania decyzji prezesa UOKiK w sprawie koncentracji – przejęcia przez PKN Orlen spółki Polska Press. We wtorek przed południem warszawski sąd okręgowy w krótkim komunikacie potwierdził tę informację.

„Informujemy, że Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział – Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (…) wstrzymał wykonanie decyzji Prezesa UOKiK z dnia 5 lutego 2021 r. wyrażającej zgodę na dokonanie koncentracji polegającej na przejęciu przez PKN Orlen S.A. w Płocku kontroli nad Polska Press Spółką z o.o. w Warszawie” – głosił ten komunikat. Dodano w nim, że „powyższe postanowienie jest niezaskarżalne”.

Rzecznik Praw Obywatelskich otrzymał natomiast we wtorek to postanowienie sądu na piśmie wraz z jego uzasadnieniem.

„Nieuwzględnienie więc wniosku RPO mogłoby doprowadzić do wykonania przez PKN Orlen decyzji nieostatecznej, bo zaskarżonej przez uprawniony do tego organ, co zasadniczo nie powinno mieć miejsca w demokratycznym państwie prawa (…), która w toku kontroli sądowej może zostać zakwestionowana, a która w razie jej wykonania potencjalne może wywrzeć niekorzystne skutki dla konkurencji” – napisała w uzasadnieniu postanowienia zamieszczonego na stronie RPO sędzia Małgorzata Perdion-Kalicka.

Jak dodała, przyjęcie stanowiska, zgodnie z którym „koncentracja, z chwilą wydania zgody przez organ, nie może zostać wstrzymana w żadnych okolicznościach, w szczególności także w sytuacji zaskarżenia decyzji wyrażającej zgodę na koncentrację, wyłączałoby w istocie kompetencję sądu do rozstrzygania sprawy wywołanej wniesieniem odwołania”.

„Oczywiste jest przy tym, że o ile czynność prawna, na podstawie której koncentracja miała nastąpić, zostałaby dokonana przed wydaniem orzeczenia wstrzymującego wykonanie decyzji, to przedsiębiorcy mający zamiar dokonać koncentracji winni powstrzymać się od jej wykonywania, a w konsekwencji w sytuacji przejęcia kontroli poprzez nabycie 100 proc. udziałów w kapitale zakładowym przejmowanego przedsiębiorcy, tak jak to ma miejsce w sprawie niniejszej, powinni powstrzymać się od wykonywania jakichkolwiek praw udziałowych z nabytych udziałów w kapitale zakładowym” – głosi uzasadnienie postanowienia sądu.

W uzasadnieniu tym dodano, że „podejmowanie wszelkich czynności w warunkach zawieszenia wykonania decyzji może nieść negatywne skutki wynikające z nieważności czynności prawnych”. „Tylko taka wykładnia przepisów i zastosowanie się do niej przez przedsiębiorcę dokonującego koncentracji pozwoli na rzeczywistą realizację prawa strony do sądu, w szczególności dokonania oceny prawidłowości zaskarżonej decyzji przez niezawisły sąd” – zaznaczył sąd.

Jednocześnie sędzia zastrzegła, że „na obecnym etapie postępowania nie można wykluczyć żadnego z przewidzianych (…) rozstrzygnięć sądu, łącznie także z oddaleniem odwołania” RPO.

5 marca br. informowano, że RPO odwołał się do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów od decyzji prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie zgody na koncentrację polegającą na przejęciu przez PKN Orlen kontroli nad Polska Press i wniósł, by sąd uchylił tę zgodę.

Prezes UOKiK zgodził się na przejęcie Polska Press przez PKN Orlen na początku lutego br. RPO w swym odwołaniu chce, by sąd uchylił zgodę prezesa UOKiK.

Wówczas informowano, że dodatkowo – w oddzielnym wniosku – RPO chciał też, by sąd wstrzymał wykonanie tej decyzji do czasu rozstrzygnięcia głównego odwołania. Zgodnie bowiem z obowiązującymi regulacjami odwołanie przekazuje się do sądu za pośrednictwem UOKiK, zaś prezes UOKiK ma trzy miesiące na przesłanie tego odwołania do sądu, jeśli wcześniej w trybie autokontroli nie zmieni swojej decyzji o zgodzie na koncentrację. Dlatego obecnie Rzecznik oczekuje na przekazanie przez prezesa Urzędu odwołania do sądu.

Natomiast związany z odwołaniem wniosek o wstrzymanie wykonania decyzji, w tym także zakaz wykonywania przez PKN Orlen praw udziałowych w Polska Press, wysyła się już bezpośrednio do sądu. W połowie marca informowano, że sąd zarejestrował ten wniosek RPO. Jak wynika z informacji rzecznika, został on rozpoznany 8 kwietnia br. (PAP)

Marcin Jabłoński
mja/ jann/

spot_img

Najpopularniejsze

Ostatnio dodane

- Advertisment -